Hotărâri asociat unic - aspl-sulina

Du-te la conținut
Hotărâri ale asociatului unic - Unitatea administrativ Teritorială - oraș Sulina
Prin reorganizarea fostului serviciu public Administrația Serviciilor Publice Locale Sulina, a fost înființată societatea comercială A.S.P.L. Sulina S.R.L., având ca unic asociat Consiliul Local al orașului Sulina. În acest caz, rolul Adunării generale a acționarilor revine acestui consiliu.
Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită atribuțiile ce decurg din calitatea de unic acționar sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii.
O mare parte a acestor documente se regăsesc în paginile acestui site, așezate în ordinea emiterii lor, începând cu anul 2010.

Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2020

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2020, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.

Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2019

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2019, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.
 • Hotărârea nr.4 din 31.01.2019 privind aprobarea modificării art.20, alin.1 al anexei nr.2 la H.C.L. Sulina nr.56/30.09.2016, reprezentând Actul Constitutiv al S.C. ASPL Sulina S.R.L. Sulina.
 • Hotărârea nr.7 din 31.01.2019 privind delegarea prin gestiune directă a activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, componentă a serviciului de salubrizare al orașului Sulina.
 • Hotărârea nr.16 din 15.03.2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru Serviciul de administrare a cimitirului orașului Sulina.
 - Anexă la H.C.L. Sulina nr.16/2019.
 • Hotărârea nr.17 din 15.03.2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile de administrare a portului Sulina.
 - Anexă la H.C.L. Sulina nr.17/2019.
 • Hotărârea nr.19 din 15.03.2019 privind aprobarea contului anual de execuție bugetară și a situațiilor financiare anuale ale bugetului S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina, pentru anul 2018.
 • Hotărârea nr.27 din 29.03.2019 privind reluarea procedurii de selecție și de evaluare pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina.
 • Hotărârea nr.33 din 09.04.2019 privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul de salubrizare al orașului Sulina, pentru activitățile de întreținere și reparații instalații electrice și colectare deșeuri biodegradabile.
 - Anexa nr.1 la H.C.L. Sulina nr.33/2019.
 - Anexa nr.2 la H.C.L. Sulina nr.33/2019.
 - Anexa nr.3 la H.C.L. Sulina nr.33/2019.
 • Hotărârea nr.38 din 25.04.2019 privind acordarea de subvenții integrale pentru elevii înscriși la cursurile Liceului Teoretic „Jean Bart“, orașul Sulina, județul Tulcea.
 • Hotărârea nr.39 din 25.04.2019 privind aprobarea listelor cu persoanele care beneficiază de subvenție la tariful de salubrizare.
 • Hotărârea nr.40 din 25.04.2019 privind aprobarea indicelui mediu de producere a deșeurilor menajere în kilograme pe locuitor pe zi, pe raza Unității Administrativ Teritoriale orașul Sulina.
 • Hotărârea nr.41 din 25.04.2019 privind majorarea tarifului pentru transport public local de persoane prin curse regulate în orașul Sulina.
 • Hotărârea nr.42 din 25.04.2019 privind aprobarea modificării intervalului de succedare a curselor de microbuz efectuate de S.C. ASPL Sulina S.R.L. în cadrul contractului de delegare numărul 5713/30.09.2016, în sensul reducerii numărului de curse efectuate.
 • Hotărârea nr.47 din 30.05.2019 privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. - Sulina, având unic acționar Unitatea Administrativ Teritorială Sulina.
 • Anexa nr.1 la Hotărârea nr.47 din 30 05 2019 - Actul constitutiv al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. - Sulina, actualizat conform H.C.L. Sulina nr.22/28.07.2016, H.C.L. Sulina nr.24/28.07.2016, H.C.L. Sulina nr.56/30.09.2016 și H.C.L. Sulina nr.47/30.05.2019.
 • Hotărârea nr.50 din 30.05.2019 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în H.C.L. Sulina nr.16/15.03.2019 privind aprobarea modificării tarifelor pentru Serviciul de administrare a cimitirului orașului Sulina.
 • Hotărârea nr.51 din 30.05.2019 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în H.C.L. Sulina nr.33/09.04.2019 privind aprobarea tarifelor pentru Serviciul de salubrizare al orașului Sulina, pentru activitățile de întreținere și reparații instalații electrice și colectare deșeuri biodegradabile.
 • Hotărârea nr.59 din 28.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L., pentru anul 2019.
 • Hotărârea nr.60 din 28.06.2019 privind retragerea din exploatarea, administrarea și folosința S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. a unui spațiu cu destinația de locuință amplasat în bloc Cămin nefamiliști, nr.1, situat în intravilanul orașului Sulina, pe strada a II-a, nr.182, etaj 2, apartament 16, pentru care s-a demarat procedura de vânzare conform legislației în vigoare.
 • Hotărârea nr.61 din 28.06.2019 privind aprobarea modelului cadru al Contractului de Mandat care se va încheia între S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L., al cărei unic acționar este Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina,  prin Consiliul Local al orașului Sulina și prin primar - Răduș Nicolae și membrii Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L.
 • Hotărârea nr.69 din 28.06.2019 privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996 republicată în 1997 și a Legii nr.26/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr.27/1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
 • Anexa nr.1 la H.C.L. nr.69 din 28.06.2019.
 • Hotărârea nr.77 din 31.07.2019 privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996 republicată în 1997 și a Legii nr.26/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr.27/1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
 • Hotărârea nr.79 din 30 august 2019 privind modificarea cuantumului chiriilor pentru locuințele situate în blocurile ANL din orașul Sulina, str.I, nr.119 și str. Republicii, nr.2 bis.
 • Hotărârea nr.94 din 30 august 2019 privind aprobarea listelor cu persoanele care au domiciliul în orașul Sulina și care beneficiază de subvenție la tariful pentru serviciul public de salubrizare.
 - Anexa nr.1 la H.C.L. nr.94/2019 - persoanele (abonați case) cu domiciliul în orașul Sulina care beneficiază de subvenție la tariful de salubrizare conform O.G. nr.27/1996.
 - Anexa nr.2 la H.C.L. nr.94/2019 - chiriași/proprietari ai Asociației de locatari ANL, care beneficiază de subvenție la salubrizare conform O.G. nr.27/1996.
 - Anexa nr.3 la H.C.L. nr.94/2019 - locatari ai Asociației de proprietari nr 1 Sulina, care beneficiază de subvenție la salubrizare conform O.G. nr.27/1996.
 - Anexa nr.4 la H.C.L. nr.94/2019 - locatari ai Asociației de proprietari nr 2 Sulina, care beneficiază de subvenție la salubrizare conform O.G. nr.27/1996.
 • Hotărârea nr.95 din 30 august 2019 privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996, republicată în 1997 și a Legii nr.26/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr.27/1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
 - Anexa nr.1 la H.C.L. nr.95/2019 - Lista cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor pentru energie electrică, termică, apă potabilă pentru consumul menajer și gunoi.
 • Hotărârea nr.97 din 19 septembrie 2019 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului U.A.T. Sulina, în vederea aprobării contractului final având ca obiect „Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu“.
 - Anexă la Hotărârea nr.97.
 • Hotărârea nr.98 din 19 septembrie 2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Reabilitare, modernizare și transformare imobil situat în orașul Sulina, strada a IV-a, nr.83, județul Tulcea, cu regim de înălțime P în P+1, cu schimbare de destinație din centrală termică în autobază“, orașul Sulina, județul Tulcea.
 • Hotărârea nr.103 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare destinat stabilirii prețului de vânzare a spațiului cu destinația de locuință, situat în intravilanul orașului Sulina, pe str. a III-a, nr.71, et.3, ap.15, județul Tulcea.
 • Hotărârea nr.106 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea schimbului a două unități locative cu structuri diferite, de tip A.N.L., destinate închirierii pentru tineri, situate în orașul Sulina, județul Tulcea, între Maxim Emilia și Baralițeanu Alina, la solicitarea chiriașilor.
 • Hotărârea nr.109 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996, republicată în 1997 și a Legii nr.26/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr.27/1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
 - Anexă la Hotărârea nr.109.
 • Hotărârea nr.111 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea actualizare a valorii totale eligibile a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a orașului Sulina pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a portului Sulina“.
 - Anexă la Hotărârea nr.111.
 • Hotărâre nr.113 din 15.10.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) cu elemente de D.A.L.I. (Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție), a indicatorilor tehnico-economici, a implementării proiectului și bugetul cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina“.
 - Anexa nr.1 la hotărârea nr.113.
 - Anexa nr.2 la hotărârea nr.113.
 - Anexa nr.3 la hotărârea nr.113.
 • Hotărâre nr.117 din 31.10.2019 privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr.12 din 08.07.2016 și H.C.L. nr.61 din 30.05.2018 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. oraș Sulina în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, respectiv Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Aquaserv S.A. Tulcea.
 • Hotărâre nr.132 din 31.10.2019 privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996, republicată în 1997 și a Legii nr.26/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr.27/1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
 - Anexă la Hotărârea nr.132.
 • Hotărâre nr.133 din 31.10.2019 privind reglementarea semnalizării rutiere pe străzile: Strada 1 - tronson 2, strada a III-a, strada Unirii, strada a II-a, strada Republicii, strada Sf. Alexandru, strada Nicolae Bălcescu, strada Europolis din orașul Sulina, județul Tulcea, în contextul implementării proiectului „Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina“.
 • Hotărâre nr.148 din 28.11.2019 privind  actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996, republicată în 1997 și a Legii nr.26/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr.27/1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
 - Anexă la Hotărârea nr.148.
 • Hotărârea nr.151 din 12 decembrie 2019 privind aprobarea retragerii din folosință și exploatarea S.C. ASPL Sulina a unor bunuri (obiecte de inventar și mijloace fixe) preluate de Consiliul Local Sulina de la Consiliul Județean Tulcea și predarea acestor bunuri ătre Asocierea S.C. J.T. Grup S.R.L. și S.C. Brai-Cata S.R.L. prin ADIIDM Tulcea.
 - Anexa nr.1 la Hotărârea nr.151 din 2019.
 - Anexa nr.2 la Hotărârea nr.151 din 2019.
 - Anexa nr.3 la Hotărârea nr.151 din 2019.
 • Hotărârea nr.154 din 12 decembrie 2019 privind acordarea unui mandat special domnului Răduș Nicolae - primarul orașului Sulina, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Măcin, modificarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și întregul curier până la Stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu, mandatarea Asociației pentru încheierea în numele și pe seama asociaților, alături de operatorii de salubritate, contracte/parteneriate cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP, foste OTR-uri), pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale, precum și pentru excluderea membrului UAT comuna Murighiol din cadrul Asociației.
 • Hotărârea nr.155 din 12 decembrie 2019 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L.
 • Hotărârea nr.156 din 12 decembrie 2019 privind aprobarea modificării Contractului de Delegare a Gestiunii serviciilor de utilitate publică de Administrare a Portului Sulina, de Administrare a Cimitirului orașului Sulina, de Salubrizare a orașului Sulina și de Administrare a Fondului Locativ, prin Act Adițional.
 • Hotărârea nr.163 din 23.12.2019 privind constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de membru-președinte al doamnei Chivu Daniela din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina.
 • Hotărârea nr.164 din 23.12.2019 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina.
 - Anexa nr.1 la hotărârea nr.164/23.12.2019.
 - Anexa nr.2 la hotărârea nr.164/23.12.2019.
 • Hotărârea nr.165 din 23.12.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere ambarcațiuni și automobile aflate în gestiunea S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L.
 - Anexa nr.1 la hotărârea nr.165/23.12.2019.
Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2018

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2018, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.
Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2017

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2017, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.

Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2016

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2016, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.
Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2015

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2015, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.
Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2014

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2014, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.
Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2013

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2013, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.
Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2012

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2012, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.
Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2011

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2011, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.
Buton_sus
Hotărâri emise de Consiliul Local Sulina pe parcursul anului 2010

Consiliul Local al orașului Sulina, în calitate de unic asociat al S.C. A.S.P.L. SULINA S.R.L. - Sulina, își exercită, potrivit legii, toate drepturile și obligațiile ce revin Adunării generale a asociaților. Deciziile unilaterale pe care acesta le ia atunci când își exercită respectivele atribuții sunt consemnate în scris sub formă de hotărâri și decizii. O mare parte a acestor documente emise pe parcursul anului 2010, se regăsesc și pot fi consultate pe această pagină.
Buton_sus

ASPL Sulina
Tel./Fax: 0240 543 104; asplsulina@yahoo.com
Înapoi la cuprins